Договір про надання фінансових послуг

Договір про надання фінансових послуг

а) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг: 

Відповідно до ст. 525 Цивільного кодексу України Одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Ст. 10 Закону України “Про захист прав споживачів” та ст. 15 Закону України “Про споживче кредитування” регламентують окремі випадки наявності у клієнта права відмови від договору про надання фінансових послуг, зокрема споживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

б) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору: 

Споживач має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит споживач повідомляє кредитодавця у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України “Про електронні документи та електронний документообіг”) до закінчення строку, встановленого частиною першою цієї статті. Якщо споживач подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит споживач зобов’язаний повернути кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит. Споживач не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від договору про споживчий кредит. Відмова від договору про споживчий кредит є підставою для припинення договорів щодо супровідних послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених споживачем. Кредитодавець або третя сторона зобов’язані повернути споживачу кошти, сплачені ним за такі супровідні послуги, не пізніш як протягом 14 календарних днів з дня подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови споживача від договору про споживчий кредит у порядку, визначеному законодавством. Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується щодо: 1) договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів); 2) споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від договору про споживчий кредит, встановленого частиною першою цієї статті. Покладання сплати будь-яких платежів, відшкодувань, штрафних санкцій за реалізацію споживачем фінансових послуг права на відмову від договору фінансової послуги ЗАБОРОНЕНЕ.

в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується):

Мінімальний строк дії договору про надання фінансової послуги коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ. 

г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій: 

– Кредитний договір: Позичальник має право достроково розірвати договір лише за умови дострокового повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом. 

Споживач має право в будь-який час повністю або частково достроково виконати договір (повернути кредит), у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. Договором Споживач у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.  Кредитодавцю забороняється відмовляти споживачу в прийнятті платежу у разі дострокового повернення споживчого кредиту. Кредитодавцю забороняється встановлювати споживачу будь-яку плату, пов’язану з достроковим поверненням споживчого кредиту. Умова договору про споживчий кредит, що передбачає сплату споживачем будь-якої плати у разі дострокового повернення споживчого кредиту, є нікчемною. 

Покладання на споживача фінансових послуг сплату будь-яких платежів, відшкодувань, штрафних санкцій за дострокове розірвання (ініціювання дострокового розірвання) споживачем фінансових послуг такого договору, а також забороняється стягувати такі платежі, відшкодування, штрафні санкції.

ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору: 

Всі зміни та доповнення до договору про надання фінансової послуги оформляються додатковим договором у письмовій формі та вступають в силу після підписання обома Сторонами.

д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги: 

Можливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором про надання фінансової послуги без письмової згоди споживача фінансової послуги НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА.

Copyright 2018-2021